Postanowienia prawne i ochrona danych osobowych

Wyświetlane na witrynie internetowej wiadomości nie są wiążące i służą wyłącznie przekazywaniu informacji. Ich charakter jest informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferty w rozumieniu stosownych przepisów prawnych. Szczegółowe informacje i warunki kontraktowe można uzyskać od najbliższego autoryzowanego dealera. Zawarte na stronie internetowej informacje nie mogą być podstawą zawierania umów na prezentowane tu wyroby.

Informacje na naszych stronach internetowych oraz opisywane wyroby i usługi mogą być bez uprzedzenia zmieniane i aktualizowane przez Continental AG w dowolnym momencie. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, strony internetowe Continental AG nie zawierają żadnych gwarancji ani informacji o cechach, które stanowiłyby czy to wyraźne czy dorozumiane zobowiązanie ze strony Continental AG – również w zakresie aktualności, precyzji, kompletności i jakości danej informacji.

Continental AG nie podejmuje żadnych zobowiązań w związku ze swoimi stronami internetowymi. Niniejszym wyklucza się odpowiedzialność w zakresie jakichkolwiek strat/szkód bezpośrednich i wtórnych, roszczeń odszkodowawczych i/lub szkód pośrednich – niezależnie od ich charakteru i podstaw prawnych – odniesionych w wyniku dostępu do lub korzystania z tych stron internetowych, w tym w szczególności zainfekowania Państwa komputera wirusami.

Fakt zaistnienia zobowiązań oraz ich wypełnianie, a także odpowiedzialność Continental AG za wyroby i usługi Continental, regulowane są wyłącznie odpowiednimi ustaleniami w kontraktach zawartych na te wyroby/usługi zgodnie z aktualną wersją standardowych warunków Continental AG, mających zastosowanie w danym przypadku.

Zapis i przetwarzanie danych

Continental AG gromadzi dane osobowe użytkowników swojej strony internetowej tylko wtedy, gdy udzielą oni na to zgody. Gromadzone są wyłącznie dane, które odnoszą się do daty i godziny odwiedzin, odwiedzanych stron, nazwy dostawcy usług internetowych oraz strony internetowej, z jakiej klient wszedł na stronę Continental. Continental AG wykorzystuje te dane do mierzenia aktywności na stronie internetowej, sporządzania statystyk i doskonalenia usług i informacji udostępnianych za pośrednictwem strony internetowej. W ramach udzielonej zgody względnie przy zachowaniu zgodności ze stosownymi przepisami dotyczącymi ochrony danych dane osobowe użytkownika są wykorzystywane wyłącznie do obsługi zgłoszonych zapytań. Bazując na ustawowych wytycznych, Continental AG wprowadził globalne, jednolite wewnętrzne wytyczne w sprawie ochrony danych ( Binding Corporate Rules ), które regulują kwestie ochrony Państwa danych.

Cookies

Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej w Państwa komputerze mogą być zapisywane informacje w formie cookies. Cookies stosowane są wyłącznie w celu optymalnego projektowania strony internetowej. Brak zgody na przyjmowanie cookies można sobie zastrzec w ustawieniach przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że pewne funkcje mogą być wówczas niedostępne.

Prawo do informacji

Mają Państwo prawo do wnioskowania o udzielenie informacji na temat Państwa danych osobowych zgromadzonych przez Continental AG. Dodatkowo mają Państwo prawo do poprawienia danych niezgodnych z prawdą, zablokowania danych i ich usunięcia. W przypadku pytań związanych z tą kwestia prosimy skontaktować się z naszymi pełnomocnikami ds. ochrony danych pod adresem e-mail: dataprotection@conti.de. Informujemy, że jeżeli wchodzą Państwo na strony ofert zamieszczonych na naszej stronie internetowej i zostaną Państwo poproszeni o podanie swoich danych, to dane takie będą przesyłane w niezabezpieczony sposób, a przez to mogą mieć do nich dostęp osoby nieuprawnione lub takie osoby mogą fałszować wspomniane dane.

Linki do innych stron internetowych

Linki do witryn stron trzecich są dodatkową usługą, jaką zapewniamy. Witryny te są całkowicie niezależne i pozostają poza kontrolą Continental AG. Continental AG nie odpowiada za treść prowadzonych przez strony trzecie witryn, do których dostęp można uzyskać poprzez witrynę Continental AG i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treść, zgodność z przepisami o ochronie danych i korzystanie z takich stron.

Dostępność wyrobu w skali światowej

Witryna niniejsza może zawierać informacje o wyrobach Continental, które w Waszym kraju nie są jeszcze dostępne. Pojawienie się takich informacji na naszej stronie nie oznacza zobowiązania ze strony Continental AG, iż dany wyrób znajdzie się na rynkach całego świata. O bliższe informacje co do planów dotyczących wyrobów aktualnie niedostępnych w Waszym kraju prosimy zwrócić się do dealera lub przedstawiciela Continental.

Znaki handlowe i prawa autorskie

Pojawiające się na naszych stronach internetowych znaki handlowe i logo („znaki handlowe”) stanowią własność Continental AG lub jej filii. Żadne informacje zamieszczone na naszych stronach nie mogą być interpretowane jako udzielenie licencji lub zezwolenia na użycie tych znaków handlowych, gdyż do korzystania z nich konieczna jest wyraźna pisemna zgoda Continental AG. Nieuprawnione korzystanie z naszych znaków handlowych jest surowo zabronione. Continental AG będzie dochodzić swoich praw własności intelektualnej na całym świecie, w ramach przepisów prawnych obowiązujących w każdym z takich przypadków.

Copyright © 2010 Continental AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszelkie teksty, obrazy, grafika, animacje, materiały wideo, muzyczne, dźwiękowe i inne zamieszczane na naszych stronach podlegają prawom autorskim i innym prawom własności intelektualnej Continental AG i jej filii. Continental AG posiada prawa autorskie w zakresie wyboru, synchronizacji i aranżacji materiałów na swoich stronach internetowych. Materiałów tych nie wolno kopiować do celów handlowych lub dystrybucyjnych. Nie wolno ich też modyfikować ani przenosić na inne strony internetowe.

Powiązane tematy
Uniroyal. Marka firmy Continental.